Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Damian Włodzimierz Makuch

asystent

DYŻURY

poniedziałek, godz. 11.30-12.30, s. 42

Zainteresowania naukowe

literatura i krytyka literacka drugiej połowy XIX wieku w kontekście rozwoju polskiej filozofii, psychologii i antropologii;

pisarze pokolenia pozytywistów wobec myśli międzypowstaniowej, zwłaszcza w ramach ciągłości poszukiwań metafizycznych (np. idealizm, filozofia katolicka);

metodologiczne szanse i ograniczenia współczesnych “zwrotów” humanistycznych w stosunku do metod historii literatury i filologii, przede wszystkim w badnaich nad wiekiem XIX (np. psychoanaliza, studia postkolonialne)

Książki

D.W. Makuch, Wokół pojęcia fantazji. Południe XIX wieku i przemiany idealizmu, Warszawa 2018.

Wybrane artykuły

D.W. Makuch, O granicach autoanalizy ” fantazja i rzeczywistość w powieściach Emila Zegadłowicza [w:] Powinowactwa z epoki, red. P. Dybel, Kraków 2018, s. 225″272.

D.W. Makuch,Psychologia w Szkole Głównej, [w:] Szkoła Główna ” kręgi wpływów, red. U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2017, s. 153″176.

D.W. Makuch, Nieoczywisty inspirator. Myśl estetyczna Józefa Kremera okiem polskich pozytywistów, [w:] Józef Kremer (1806″1875). Studia i materiały, red. U. Bęczkowska, R. Kasperowicz, J. Maj, Kraków 2016, s. 123″150.

D.W. Makuch,Narodziny polskiego scjentyzmu ” o kryptometafizycznej dyskusji na temat szaleństwa, [w:] Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu, red. M. Gloger, T. Sobieraj, Warszawa 2016, s. 23″38.

D.W. Makuch, W cieniu idealizmu. Pojęcie fantazji w dwóch rysach historycznoliterackich lat 60. XIX wieku, [w:] Historie literatury polskiej 1864″1914, red. U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2015, s. 159″178.

D.W. Makuch, Zalety kulturowej teorii gatunku w pracy historyka literatury na przykładzie polskiej fantastyki naukowej drugiej połowy XIX wieku, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach ” artystycznych i użytkowych, red. E. Bulisz, M. Wojtak, Lublin 2015, s. 31″46.

D.W. Makuch, “Fantazyjne objawy zmysłowe” Wiktora Feliksa Szokalskiego ” projekt obserwatora z połowy XIX wieku, “Napis” 2014, S. XX, s. 89″105.

D.W. Makuch, Stefana Buszczyńskiego “Rękopis z przyszłego wieku” ” granice dystopijnej fantazji w drugiej połowie XIX stulecia, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, nr 4 (7), s. 159″176.

D.W. Makuch, Spotkanie z Obcym ” zmyślenie ograniczone w powieści “W nieznane światy” Władysława Umińskiego “Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, Rok VI (XLVIII), 2013, s. 205″227.

D.W. Makuch, Fantastyka naukowa polskich pozytywistów ” szczególnie trudna ewolucja gatunku, “Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 1, s. 83″96.D.W. Makuch, Bez (czarnej) maski, [recenzja: Wacław Forajter, Kolonizator skolonizowany ” przypadek Sygurda Wiśniowskiego, Katowice 2014], “Przegląd Humanistyczny” 2014, nr 5.

D.W. Makuch, Maria Konopnicka and the search for her own reflection [wstęp do tłumaczenia Naszej szkapy Marii Konopnickiej], “Women”s Writing Online”, no. 3/2012.D.W. Makuch, Recepta na receptę ” próba analizy praktyki kulturowej zapośredniczonej przez pismo “Kultura Współczesna”, nr 1 (72)/2012, s. 142″158.

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Funkcje

Sekretarz Zakładu Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Egzaminator Olimpiady Literatury i Języka Polskiego ” okręg warszawski