Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Jagoda Wierzejska

adiunkt

DYŻURY

Środa, 14:00-15:00

Zainteresowania naukowe

Literackie i kulturowe aspekty konstruowania tożsamości narodowej

Zwrot topograficzny w badaniach kulturowych, geopoetyka, place studies

Współczesne teorie literatury i retoryki, ze szczególnym uwzględnieniem teorii autobiografizmu

Literatura pograniczy, zwłaszcza pogranicza polsko-ukraińskiego

Literatura emigracyjna

Książki

Książki autorskie

J. Wierzejska, Retoryczna interpretacja autobiograficzna. Na przykładzie pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego, Warszawa 2012.

Książki pod redakcją

Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieściach o przestrzeniach, red. J. Wierzejska, D. Sosnowska, A. Molisak, Warszawa 2017.

Numer tematyczny “Przeglądu Humanistycznego” 2015, nr 4pt. Terytoria, granice, mapy, red. A. Molisak, J. Wierzejska.

Galician polyphony: Places and voices, red. A. Molisak, J. Wierzejska, Warszawa 2015.

Literatura i “faktury” historii XX i XXI wieku, red. naukowa: A. Molisak, J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz, przy współpracy M. Czemarmazowicz, P. Urbańskiej, Warszawa 2014.

Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, red. naukowa: J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz, przy współpracy M. Czemarmazowicz, A. Kwaśniewskiej, P. Rosoła, Warszawa 2011.

Wybrane artykuły

Artykuły w tomach zbiorowych

 1. Wierzejska, Galician Displacements and Transformations: On a Spatial Dimension of Creating Galician Identity in Post-War Polish Literature, w: Galizien in Bewegung. Wahrnehmungen ” Begegnungen ” Verflechtungen, red. Magdalena Baran-Szołtys, Olena Dvoretska, Nino Gude, Elisabeth Janik-Freis, V&R Academic Vienna University Press, Wiedeń 2018, ss. 57-73.
 2. Wierzejska, The Pogrom of Jews During and After World War I: The Destruction of the Jewish Idea of Galicia, w: Personal Narratives, Peripheral Theatres: Essays on the Great War (1914″18), red. Anthony Barker, Maria Eugénia Pereira, Maria Teresa Cortez, Paulo Alexandre Pereira, Otília Martins, Springer, Cham, 2018, ss. 169-184.
 3. Wierzejska, Do miasta, które jest dumą narodu. Ideologiczne aspekty polskiego krajoznawstwa i ruchu turystycznego związanego ze Lwowem w okresie międzywojennym, w: Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieściach o przestrzeniach, red. Jagoda Wierzejska, Danuta Sosnowska, Alina Molisak, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ss. 37-66.
 4. Wierzejska, Między możliwością otwartej wypowiedzi a (nad)użyciem: kontr-dyskurs na temat rzeczywistości Polski drugiej połowy lat czterdziestych w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego, w: Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej, red. Hanna Gosk, Bożena Karwowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017, ss. 239-262.
 5. Wierzejska, Polski feniks z popiołu pogromów. Przemoc antyżydowska w Galicji w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919, w: Mniejszość i większość. Relacje kulturowe na pograniczach, t. 2, pod red. Joanny Szydłowskiej, Magdaleny Ochmańskiej, Aleksandry Bączek, Lecha Kościelaka, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, ss. 209-227.
 6. Wierzejska, Kresy w prozie Zygmunta Haupta jako palimpsest melancholiczno-erotyczny, w: Miejsca od-miejscowione, pod red. Katarzyny Rodzanek, Aleksandry Wójtowicz, Agnieszki Wróbel, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2015 (właśc. I 2016), ss. 185-200.
 7. Wierzejska,“Idealized land of harmony and happiness”” Remarks on the Polish discourse on Galicia, in: Galician polyphony. Places and voices, ed. Alina Molisak, Jagoda Wierzejska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2015, pp. 323-343.
 8. Wierzejska, Ferenca Molnára zmagania z przedstawieniem Wielkiej Wojny w korespondencji wojennej z frontów serbskiego i galicyjskiego, w: Przed i po. Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Hanny Gosk i Ewy Paczoskiej, Wydział Polonistyki, Warszawa 2015, ss. 75-94.
 9. Wierzejska, Central European Palimpsests: Postcolonial Discourse in Works by Andrzej Stasiuk and Yurii Andrukovych, in Postcolonial Europe” Essays on Post-Communist Literatures and Cultures, ed. by Dobrota Pucherová, and Róbert Gáfrik, Brill/Rodopi, Leiden/Boston 2015, pp. 375-397.
 10. Wierzejska, Wątki galicyjskie w twórczości Artura Sandauera (“Śmierć liberała”, “Zapiski z martwego miasta”, “Byłem…”), w: Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk literatury, red. Karol Hryniewicz, Andrzej S. Kowalczyk, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2014, ss. 49-64.

Artykuły w czasopismach

 1. Wierzejska, (Post-)bordering Galicia in Ukrainian and Polish post-colonial discourse: The cases of Yurii Andrukhovych and Andrzej Stasiuk, “Journal of European Studies” 2017, vol. 47, nr 2, ss. 174-189.
 2. Wierzejska, Walki polsko-ukraińskie o Lwów w literaturze dla dzieci i młodzieży dwudziestolecia międzywojennego, “Bibliotekarz Podlaski” 2016, nr 2, ss. 97-118.
 3. Wierzejska, Cultural and ideological aspects of spatial adaptation after the change of political boundaries. The case of Galicia, “Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 4, ss. 59-76 (właśc. V 2016).
 4. Wierzejska, “Europa zjednoczy się w rybie”. Uwagi o rzekach w twórczości Jurija Andruchowycza, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2015, nr 5 (8), ss. 533-550.
 5. Wierzejska, Cadyk Izrael z Różyna ” “chasydyzm używania” a żydowskie oświecenie, “Prace Naukowe PWSW. Tom 1. Nauki Humanistyczne” 2014, z. 1, ss. 89-98 (właśc. VII 2015), ss. 89-98.
 6. Wierzejska,Idea Galicji po(st)granicznej w ukraińskim i polskim dyskursie postkolonialnym. Na przykładzie eseistyki Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka,“Teksty Drugie” 2014, nr 6, ss. 283-304.
 7. Wierzejska, Mit Południa jako kontrapunkt dla opozycji Wschód ” Zachód i podstawa mitu Europy Środkowej, “Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym” 2012, nr 11, ss. 71-86 (właśc. IV 2013).

Zakład

Zakład Literatury XX i XXI wieku

Funkcje

Koordynator systemu USOS Zakładu Literatury XX i XXI wieku

Członek Komisji Bibliotecznej Wydziału Polonistyki UW