Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr hab.

Przemysław Pietrzak

adiunkt

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe ostatnich lat obejmują:

” genologię, szczególnie z uwzględnieniem pogranicza gatunków i rodzajów literackich oraz nieliterackich i wzajemnej interakcji między nimi,

” historię myśli genologicznej w literaturoznawstwie,

” teorię i historię powieści, szczególnie jej związków z prasą w wieku XIX,

” historię czasopism jako osobnego sposobu istnienia tekstów, w tym literackich, w wieku XIX, częściowo także w XX.

Książki

Książki autorskie

P. Pietrzak, Powieść w świecie prasy. Bolesław Prus i inni, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, seria Nowe Monografie, t. 1, Warszawa 2017

P. Pietrzak,Powieść nowoczesna i dylematy współczesnej nauki o literaturze, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007

Przekłady

 1. W. Zabrodin, Eisenstein: kino, władza, kobiety, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2016,
 2. N. Braginska, Komentarz ” próba definicji, w: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i Rewizje, red. W. Bolecki, D. Ulicka, seria Z dziejów form literackich w Polsce, t. 92, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2012
 3. Wykłady Michaiła Bachtina z lat 1924-1925 i jego wystąpienia w dyskusjach zanotowane przez Lwa Pumpianskiego, w: Ja ” inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 1, red. D. Ulicka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009,
 4. Michaił Bachtin, Człowiek przed lustrem, w: Ja ” inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 1, red. D. Ulicka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009,
 5. Michaił Bachtin, Z problemów samoświadomości i oceny, w: Ja ” inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 1, red. D. Ulicka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009
 6. Wadim Liapunow, Parę skromnych wskazówek dla czytelników Bachtina, w: Ja ” inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 2, red. D. Ulicka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009,
 7. Witalij Machlin, Trzeci renesans, w: Ja ” inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 2, red. D. Ulicka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009,
 8. Irina Popowa, “Karnawał słów” François Rabelais”go: książka Michaiła Bachtina w kontekście francusko-niemieckich sporów metodologicznych drugiej dekady XX wieku, w: Ja ” inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 2, red. D. Ulicka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009,
 9. Wadim Kożynow, Michaił Bachtin w latach trzydziestych (teoria powieści jako centrum twórczości myśliciela), w: Ja ” inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 2, red. D. Ulicka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009,
 10. Nina Perlina, Bachtina i Winogradowa dialog o dialogu 1924-1965, w: Ja ” inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 2, red. D. Ulicka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009
 11. Wiaczesław Iwanow, Po latach, w:  Ja ” inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 2, red. D. Ulicka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s
 12. Rozmowa z Julią Kristevą, w: Ja ” inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 2, red. D. Ulicka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009
 13. Boris Uspienski, Mitologiczny aspekt rosyjskiej  frazeologii ekspresywnej, w: “Pamiętnik Literacki” 2003, z. 1,
 14. Roman Jakobson, O realizmie w sztuce, w: “Teksty Drugie” 1999, z. 4.

Wybrane artykuły

Rozprawy zamieszczone w czasopismach:

 1. Pietrzak, Points of View and Daily Press at the Turn of 19th and 20th Centuries, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2018, z. 8,
 2. Pietrzak, Generic Consciousness in the Polish Theory of Genres, “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2017, z. 2 (47),
 3. Pietrzak, “Kłopoty babuni”, czyli Bolesław Prus w prasie humorystycznej, “Matica Srpska. Journal of Slavic Studies” 2016, z. 90,
 4. Pietrzak, Reportaż, felieton i wiadomości, czyli problem gatunków we wczesnej twórczości Bolesława Prusa w świetle jej prasowego kontekstu, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2016, z. 6 (9),
 5. Pietrzak, Felieton, gazeta, powieść. O pewnym kontekście genologicznym “Lalki” Bolesława Prusa, “Pamiętnik Literacki” 2015, z. 4,
 6. Pietrzak, J. Jeziorska-Haładyj, Zofia Mitosek. Zjawisko i problem, “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, z. 41
 7. Pietrzak, Semiotyka, retoryka, ironia[wprowadzenie do tomu czasopisma], “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, z. 41,
 8. Pietrzak, Reportaże, podręczniki i kartki z podróży, czyli  przepisywanie gatunków w “Faraonie” Bolesława Prusa, “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, z. 2,
 9. Pietrzak, Realizm przełomu. Tekst wewnętrzny w prozie Fiodora Dostojewskiego, “Pamiętnik Literacki” 2006, z. 2,
 10. Pietrzak, M. Mrugalski, Spory o Bachtinowską koncepcję karnawału, w: “Pamiętnik Literacki” 2004, z. 4
 11. Pietrzak, Słowo ludzkie i słowo boskie. Znaczenia i układy motywów w powieści “Bracia Karamazow” Fiodora Dostojewskiego, w: “Pamiętnik Literacki” 2003, z. 4,
 12. Pietrzak, Na granicy dialogu. Język i etyka w powieści “Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego, w: “Teksty Drugie”2003, z. 2/3,

Rozprawy zamieszczone w książkach zbiorowych:

 1. P. Pietrzak, Literary and Non-literary Genres, w: New Literary Theory and Hermeneutics, red. Katica Kulavikova, Natasha Avramovska, seria Interpretations. European Research Project for Poetics & Hermeneutics, t. 4/5, Macedońska Akademia Nauk, Skopie 2011,
 2. P. Pietrzak, Literatura jako odnowienie języka, w: Teoria literatury w świetle językoznawstwa, red. M. Cyzman, A. Skubaczewska-Pniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011,
 3. P. Pietrzak, Dialog platoński ” przegrana walka z traktatem, w: Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. A. Krajewska, P. Dobrowolski, D. Ulicka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2010,
 4. P. Pietrzak, Etyczne/estetyczne – literatura, teoria, tolerancja, w: Literatura, kultura, tolerancja, red. Grzegorz Gazda, Irena Hübner, Jarosław Płuciennik, Universitas, Kraków 2009 (istnieje też tłumaczenie angielskie: P. Pietrzak, 2009, Ethical vs. Aesthetical: Literature, Theory, Tolerance, w: Literature, Culture, Tolerance,ed. Andrew R. Murphy, Charles Russell, Jarosław Płuciennik, Irena Hübner, Peter Lang. Internationalen Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Mein 2009),
 5. P. Pietrzak, Narracja literacka i świadomość językowa, w: Narracja i tożsamość II. Antropologiczne problemy literatury, red. Ryszard Nycz, Włodzimierz Bolecki, IBL PAN, Warszawa 2004,
 6. P. Pietrzak, Opowiadanie w opowiadaniu. Mise en abyme a narratologia, w: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Zofia Mitosek, Universitas, Kraków 2004 (isnieje też autorskie tłumaczenie angielskie: Narrative within a Narrative. Mise en abyme and Narratology, w: The Narrative in the Light of Comparative Studies/Le récit dans la perspective des études comparatives, ed. by Zofia Mitosek and Joanna Mueller, Warszawa 2005)
 7. P. Pietrzak, Formalizm rosyjski, w: Literatura, teoria, metodologia, red. Danuta Ulicka, Wydawnictwo Polonistyki UW, Warszawa 2001 (II wydanie: 2006). Istnieje też tłumaczenie ukraińskie: “””i“”””””“”””””i“”, w:  i“”””””””. “”””i. “””””””””i, tłum. Serhija Jakovenka, Kyiv 2006.

Zakład

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich