Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr hab.

Urszula Kowalczuk

adiunkt

DYŻURY

Czwartek, godz. 15-16.30, p.42

Zainteresowania naukowe

– rola krytyki literackiej 2. połowy XIX wieku w tworzeniu diagnoz kulturowych; wypowiedzi protokrytyczne w publicystyce, intymistyce i epistolografii;

– kształtowanie się dyskursu historycznoliterackiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku oraz geograficzne i socjologiczne uwarunkowania ówczesnych badań literackich (zwłaszcza nad literaturą romantyzmu);

– formy literackiej i publicystycznej refleksji nad przeszłością w 2. połowie XIX wieku i przemiany metodologicznych  podstaw ich badania;

Książki

Książki autorskie

U. Kowalczuk, Powinność i przygoda. Pisarze polscy drugiej połowy XIX wieku wobec kultury renesansu, Wyd. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2011.

U. Kowalczuk, Felicjan Faleński. Twórczość i obecność, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2002.

Książki pod redakcją

Szkoła Główna. Kręgi wpływów, red. naukowa U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2017.

Historie literatury polskiej 1864″1914, red. naukowa U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2015.

Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. naukowa U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa 2012.

Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku, red. naukowa U. Kowalczuk, E. Paczoska, Warszawa 2002.

Wybrane artykuły

U. Kowalczuk (współautorstwo z Tomaszem Sobierajem), Wstęp,do antologii Krytyka literacka lat 1864-1894 wobec poezji. Sądy ” problemy ” postulaty, wybór tekstów zespół PNAMC, https://pnamc.ehum.psnc.pl/[strona projektu badawczego realizowanego w ramach grantu NPRH 11 H 11 013880: Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894.(podstawa bibliograficzno-materiałowa).

U. Kowalczuk, “Środek Europy”. Geograficzna rama historycznoliterackiej opowieści Bronisława Chlebowskiego, w: Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867″1918), t. 2: Doświadczenia tekstu, red. naukowa E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Warszawa 2017, s. 143″185.

U. Kowalczuk, “Gramatyka” poznania. Maria Komornicka “Odnalezienie”, w: Liryka Młodej Polski. Interpretacje, pod red. B. Mazana i K. Badowskiej, Łódź 2017, s. 185″206.

U. Kowalczuk, Poezja i poeci między krytyką a historią literatury. Uwagi po lekturze kilku recenzji Stanisława Tarnowskiego, “Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, R. X (LII) 2017, s. 43″58.

U. Kowalczuk, “Mapografia” Zygmunta Glogera. Kilka uwag o “Geografii historycznej ziem dawnej Polski”, “Bibliotekarz Podlaski” 2017, nr 1, s. 29″50.

U. Kowalczuk, Bronisław Chlebowski w kręgu Szkoły Głównej, w: Szkoła Główna. Kręgi wpływów, red. naukowa U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2017, s. 299″325.

U. Kowalczuk, Rymowanie starości ” starość jako argument. Na marginesie kilku dziewiętnastowiecznych tekstów nieznanych, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2016, nr 6 (9), s. 13″31.

U. Kowalczuk, Przeszłość i przyszłość (historii) literatury według Stanisława Pigonia. Kilka (około)wojennych wypowiedzi z “Panem Tadeuszem” w tle, w: Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914″1918, pod red. D. Kielak, M. Makowskiej, J. Niewiarowskiej, Warszawa 2016, s. 249″275.

U. Kowalczuk, Matthew Arnold a pisarze polscy. Wstęp do badań, w: Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, pod red. E. Paczoskiej i A. Budrewicz, Warszawa 2016, s. 60″83.

U. Kowalczuk, Wojna jako okoliczność lektury. Wokół “Rozwoju kultury polskiej w treściwym zarysie przedstawionego” Bronisława Chlebowskiego, w: Na granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914″1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, pod red. D. Kielak, M. Makowskiej, J. Niewiarowskiej, Warszawa 2015, s. 119″139.

U. Kowalczuk, “Formy pamięci” według Stefana Żeromskiego, w: Żeromski i inni, pod red. M. Gabryś-Sławińskiej i M.J. Olszewskiej, Lublin 2015, s. 155″169.

U. Kowalczuk, Bronisław Chlebowski jako krytyk historii literatury, w: Historie literatury polskiej 1864″1914, red. naukowa U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2015, s. 235″252.

U. Kowalczuk, “Dzieci” Bolesława Prusa, czyli “robota nad wolnością”, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, nr 4 (7), s. 69-83.

U. Kowalczuk, Przypominanie. Konstancji Morawskiej powroty do przeszłości, “Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 2013, R. VI (XLVIII), s. 89-110.

U. Kowalczuk,Kazimierz Chłędowski i zapomniane aspekty galicyjskiego śmiechu. Rekonesans, “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2013, nr 1″2 (36): Modernizm[y] Europy Środkowo-Wschodniej, s. 325″ 343.

U. Kowalczuk,“Tragedia”/ “tragizm”/ “tragiczność” w dyskursie krytycznym Walerego Gostomskiego, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2013, nr 3(6), część 2: Metamorfozy, s. 47″68.

U. Kowalczuk, Bronisław Chlebowski. Między historią literatury a krytyką literacką, w: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918 (2). Wokół “Słownika polskiej krytyki literackiej”, pod red. M. Strzyżewskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 237-254.

U. Kowalczuk, Ryzyko lektury. Bronisław Chlebowski wobec Stanisława Brzozowskiego, w: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. naukowa U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Wydawnictwa UW, NCK, Warszawa 2012, s. 168-184.

U. Kowalczuk, Wartościowanie poezji w “Zarysie literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego. Kilka punktów widzenia, “Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Literacka 19 (39), Poznań 2012, s. 61-74.

U. Kowalczuk, Dylemat podróży ” “Podróż do Włoch” Józefa Kremera i “Podróż po Włoszech” Hipolita Taine”a, “Prace Filologiczne”, t. LVII (seria literaturoznawcza, podróż do Włoch), Warszawa 2009, s. 163″182.

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Funkcje

Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku