Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

prof. dr hab.

Wiesław Rzońca

profesor zwyczajny

w.rzonca@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

– twórczość Cypriana Norwida

– literatura romantyzmu, literatura modernizmu

– kobieta w literaturze romantyzmu

Książki

Książki autorskie

W. Rzońca, Norwid ” poeta pisma, Warszawa 1995

W. Rzońca, Witkacy ” Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej, Warszawa 1998

W. Rzońca, Norwid a romantyzm polski, Warszawa 2005

W. Rzońca, Premodernizm Norwida ” na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2014

Książki pod redakcją

Symbol w dziele Cypriana Norwida, red. W. Rzońca, Warszawa 2010

Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin, red. W. Rzońca, K. Samsel, Warszawa 2015

Wybrane artykuły

W. Rzońca, Nietzsche u Heideggera ” w ujęciu Jacques”a Derridy, “Ogród” 1992, z. 1, s. 145″156;

W. Rzońca, Romantyczne korzenie dekonstrukcjonizmu, “Rocznik Towarzystwa Literackiego”, Warszawa 1996, s. 19″28;

W. Rzońca, Sprawa nowoczesności Norwida, “Slavia” Praha, 1997, s. 159″164;

W. Rzońca, Mickiewicz und fruhe romantische Dichtung, w: Von Polen, Poesie und Politik, red. M. Fischer, R. D. Kluge, Teubingen 1999, s. 69″80;

W. Rzońca, Kaszubska ojczyzna Guntera Grassa, “Przegląd Humanistyczny” 2000, z. 5, s. 117″128;

W. Rzońca, Motywy faustyczne w “Sonacie Belzebuba” Witkacego, w: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, red. H. Krukowska, Białystok 2001, s. 219″230;

W. Rzońca, “Hymny” Jana Kasprowicza a ekspresjonizm niemiecki, w: Polonistyczne spotkania. Tybinga, red. D. Knysz-Tomaszewska, J. Zacharska, Warszawa 2002, s. 93″100;

W. Rzońca, Tomasz Mann i “dzieciątko”, “Twórczość” 2002, z. 11-12, s. 222″225;

W. Rzońca, Dialektyka nieba, Szymborska ” Norwid, “Przegląd Humanistyczny” 2002, z. 6, s. 67″79;

W. Rzońca, Romantyczny wizerunek “głupiego Słowianina”, “Slavia” Praha 2003, z. 4, s. 381″390;

W. Rzońca, Norwid ” największy poeta polski drugiej połowy XIX wieku, “Przegląd Humanistyczny” 2007, z. 6, s. 35″44;

W. Rzońca, Polska recepcja dzieła Guntera Grassa w latach 90. XX wieku, w: Literatura niemiecka w Polsce, red. E. Czaplejewicz, Warszawa 2008, s. 277″287;

W. Rzońca, Artyści milczenia. Powinności poety-symbolisty. Rimbaud ” Norwid, w: Norwid ” artysta, red. Z. Dambek. K. Trybuś, Poznań 2008, s. 73″84;

W. Rzońca, Romantyzm polski w kontekście romantyzmów europejskich. Inspiracje metodologiczne przełomu wieków XX i XXI, w: Od teorie jazyka k praxi komunikace, red. M. Zelenka, Budejowice 2010, s. 43″48;

W. Rzońca, Norwida mit Italii, “Prace Filologiczne” LVII, Warszawa 2009, s. 192″208;

W. Rzońca, Romantyzm a narodziny nowoczesnej świadomości. Próba krytycznego komentarza, w: Romantyczne repetycje i powroty, red. A. Czajkowska, A. Żywiołek, Częstochowa 2011, s. 33″44;

W. Rzońca, Między romantyzmem a modernizmem. Norwid jako poeta II połowy XIX wieku w perspektywie nauczania szkolnego, “Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, Ostrołęka 2012, s. 87″99;

W. Rzońca, Świat jako przedstawienie: Gustaw Mahler i Cyprian Norwid, “Literacje” 2011, z. 22-23, s. 83″91;

W. Rzońca, Die Romantik als Zeitraum der intensivsten Rezeption deutscher Literatur in Polen, “Literacje” 2012, z. 24-25, s. 143″150;

W. Rzońca, Der “polnische” Gűnter Grass ” das Phänomen der Rezeption seiner werke, w: Ost-westlicher dialog, red. M. Kluh, R. Marti, Saabrucken 2015, s. 113″125.

Zakład

Zakład Literatury Romantyzmu