Zakład Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku

www.xixwiek.ilp.uw.edu.pl

Informacje ogólne

Zakład prowadzi badania w zakresie polskiej literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku, sytuowanych w przestrzeni dialogu międzykulturowego. Szukamy nowych sposobów opisywania dynamiki przemian intelektualnych i artystycznych polskiego wieku XIX i staramy się weryfikować stereotypy historycznoliterackie na jego temat. Zajmujemy się relacjami polskich pisarzy z Europą Zachodnią, z drugiej zaś strony – z emancypującą się wówczas kulturowo Europą Środkową i Środkowo-Wschodnią. Ważne są dla nas badania interdyscyplinarne (literatura a filozofia, literatura a psychologia, literatura a historia) oraz perspektywa komparatystyczna. Zainteresowania pracowników skupiają się, między innymi, wokół następujących tematów: przemiany światopoglądowe i estetyczne wstępnego etapu kształtowania się formacji modernistycznej w literaturze i kulturze polskiej; historia form prozatorskich (zwłaszcza powieści); historia i teoria dramatu; przekształcenia dyskursu krytycznoliterackiego i historycznoliterackiego w drugiej połowie XIX wieku i formowanie się ówczesnego paradygmatu humanistyki; recepcja psychoanalizy w literaturze i kulturze początku XX wieku; literatura wobec nowoczesnych poszukiwań religijnych i metafizycznych; historia literatury kobiet; piśmiennictwo drugiej połowy XIX wieku wobec tradycji epok wcześniejszych; rytmy rozwojowe poezji polskiej późnego wieku XIX.

W ostatnim czasie zorganizowaliśmy konferencje: Powroty zza grobu. Norwid i poetyckie odkrycia w schyłku XIX wieku; Długie życie Jane Austen; Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością.

Oferowane przez Zakład zajęcia: „Historia literatury po 1864 roku” (wykład i ćwiczenia), seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie, wykład „Metodologia badań literackich”, specjalistyczne konwersatoria i wykłady monograficzne (w tym ogólnouniwersyteckie), a także translatorium z języka francuskiego, zajęcia z „Wprowadzenia do nauki o literaturze” oraz „Warsztat pracy naukowej”.

Wraz z Zakładem Literatury Romantyzmu przygotowaliśmy “Multimedialny kurs polskiej literatury XIX wieku dla studentów obcokrajowców”, który realizowany jest od roku akademickiego 2017/2018.

Przed 2010 rokiem Zakład funkcjonował pod nazwą Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, a jego wieloletnimi kierownikami byli: prof. dr hab. Janina Kulczycka-Saloni, prof. dr hab. Andrzej Z. Makowiecki i prof. dr hab. Ewa Paczoska.

Kierownik

Dr hab. Urszula Kowalczuk

Pracownicy

Prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz

Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

Prof. dr hab. Ewa Paczoska

Dr hab. Lena Magnone

Dr Eliza Kącka

Dr Łukasz Książyk

Dr Damian Włodzimierz Makuch

Dr Dawid Maria Osiński

Doktoranci

Mgr Karolina Błaszczak-Modzelewska

Mgr Sylwia Borowska-Kazimiruk

Mgr Patrycja Czarnecka

Mgr Michał Deniziak

Mgr Joanna Dobrowolska

Mgr Anna Dżabagina

Mgr Beata Górska-Szkop

Mgr Agnieszka Karlińska

Mgr Anna Kowalczyk

Mgr Magdalena Krzyżanowska

Mgr Katarzyna Lesicz-Stanisławska

Mgr Katarzyna Małgowska

Mgr Katarzyna Muszyńska

Mgr Magdalena Pawłowska

Mgr Joanna Sawicka

Mgr Dorota Sech

Mgr Weronika Szulik

Mgr Agnieszka Piwowarczyk-Tudek

Mgr Magdalena Zaród

Mgr Jan Zdunik

Mgr Michał Zdunik

Mgr Joanna Żakiewicz

Współpracownicy

Pracownia Historii Dramatu Polskiego 1864-1939, kierowana przez prof. dr hab. Marię Jolantę Olszewską

Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej,

kierowana przez prof. dr hab. Ewę Paczoską

Numery gabinetów zakładowych

42, 45