„Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”

„Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe” to kwartalnik o zasięgu ogólnopolskim (numery specjalne oraz numery przekładowe mają dystrybucję międzynarodową), ukazujące się pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Polonistyki, prof. dr hab. Zbigniewa Grenia. Zostało założone w 2005 roku, od początku swojego istnienia jest wydawane przez Dom Kultury Śródmieście w Warszawie. Czasopismo ma charakter naukowo literacki i interdyscyplinarny. Łączy zagadnienia związane z naukami humanistycznymi, w szczególności zaś literaturoznawstwem, literaturą, sztukami plastycznymi.

Do zadań realizowanych przez zespół redakcyjny czasopisma należą zarówno prezentacja na kartach periodyku wyników badań prowadzonych przez autorytety naukowe oraz młodych badaczy, jak i popularyzacja wybitnych dzieł literatury polskiej i zagranicznej oraz promocja twórców stawiających pierwsze kroki w życiu literackim.

Od 2009 roku (na mocy decyzji z dnia 16 lipca 2009) kwartalnik znajduje się na liście periodyków punktowanych MNiSW, w latach 2006″2010 i 2012-2014 otrzymywał dotacje z MKiDN, a w latach 2012-2014 z MNiSW.

W 2009 roku kwartalnik dołączył do grona partnerów międzynarodowego projektu wymiany przekładów „Review within Review” („Czasopismo w czasopiśmie”), którego partnerami są periodyki literackie i literaturoznawcze publikowane w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (tj. w krajach grupy wyszehradzkiej  – Czechach, Słowacji i na Węgrzech oraz między innymi w Słowenii i Austrii). Rezultatem udziału w projekcie są publikacje tekstów napisanych przez autorów czasopisma w tłumaczeniu na języki: czeski, serbski, słoweński i włoski.

Redaktorem naczelnym kwartalnika od początku jest jego współzałożycielka, dr Żaneta Nalewajk-Turecka zatrudniona w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą:

dr Tomasz Mackiewicz

dr Agnieszka Wnuk

Korektorzy:

Katarzyna Siedlecka

Piotr Olesiński.

Rada redakcyjna:

prof. dr hab. Edward Kasperski (UW)

prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (UW)

prof. dr hab. David Malcolm (UG)

prof. dr hab. Piotr Mitzner (UKSW)

dr hab. Marek Paryż (prof. UW)

doc. dr Margreta Grigorova (Wielkotyrnowski Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego)

doc. dr Nikolaj Jež (Uniwersytet w Lubljanie)

dr hab. Arent van Nieukerken (Uniwersytet Amsterdamski)

dr Shamil Khairov (University of Glasgow)

dr Tomasz Wiśniewski (UG)

ISSN dla wersji papierowej czasopisma: 1734-6029.

ISSN dla wersji online czasopisma: 2299-9906.

Czasopismo ukazuje się regularnie od początku swojego istnienia. W latach 2005-2014 opublikowanych zostało blisko 40 dwustustronicowych numerów:

 – tematycznych o charakterze komparatystycznym “Perspektywizm” 2 (5) 2006, “Filozofia literatury, filozofia w literaturze” 3 (10) 2007, “Antropologia literatury, antropologia literacka” 2 (13) 2008, “Folklor i literatura” 2 (21) 2010, “Literatura jako spektakl” 3 (25) 2011, “Poezja sceny” 1 (28) 2012, “Literatura i radio” 1 (32) 2013.

– przekładowych: Czeski “Protimluv” w “Tekstualiach” 4 (27) 2011, Serbski “AKT” w “Tekstualiach” 1 (24) 2011, Słowacki “Romboid” w “Tekstualiach” 4 (19) 2009; w przygotowaniu: Słoweńska “Apokalipsa” w “Tekstualiach” 3 (30) 2012, Literatura węgierska “Jelenkor” w Tekstualiach, nr 3 (34) 2013, “Soren Kierkegaard” 3 (38) 2014.

– poświęconych literaturze obcej (z elementami badań porównawczych): “Edgar Allan Poe” 1 (16) 2010, “Albert Camus” 1 (24) 2011, “Samuel Beckett” 1 (20) 2010, “Franz Kafka – reinterpretacje” 3 (14) 2008; “Gogol i groteska” 2 (29) 2012.

– poświęconych problemom metodologicznym i metanaukowym: “Czas utracony” Koniec historii literatury 3 (22) 2010; “Metodologie badań literackich” 4 (15) 2008, numer w przygotowaniu: “Komparatystyka – upadek czy wzlot” 4 (31) 2012, Stan literatury. Teoria przeciw tekstom – teksty przeciw teorii, nr 4 (35) 2013, Sztuka przekładu / Translatoryka 1 (36) 2014.

– poświęconych pisarzom polskim: “Tadeusz Konwicki” 4 (27) 2011.

” skoncentrowanych wokół: a) literaturoznawczych kategorii problemowych (historycznoliterackich i teoretycznych): Śmiech i czarny humor w literaturze najnowszej” 4 (39) 2014, “Dzieło w toku” 2 (37) 2014, “Współczesna poezja metafizyczna” 2 (25) 2011, “Współczesne strategie poetyckie” 2 (17) 2009, “Czy awangarda jest jeszcze możliwa”” 3 (18) 2009, “Mimesis” 3 (6) 2006, “Fragment” 2/2005, “Palimpsesty” 1/2005, “Polskość w literaturze” 2 (9) 2007; b) kategorii z zakresu socjologii nauki i literatury “Rola kobiet we współczesnej humanistyce” 4 (23) 2010; c) literaturoznawczo sprofilowanych kategorii antropologiczno-filozoficznych: “Ciało” 1 (8) 2007 lub filozoficzno-literackich: “Wartości” 3/2005; e) geopoetyki i geohistorii: “Palimpsest Międzymorza” 1 (12) 2008, Tekst wołyński – literacki Wołyń 33 (2) 2013; e) antropologiczno-literackich: “Perswazja: 4 (11) 2007, “Słowo w kulturze” 1 (4) 2006.