Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

Informacje ogólne

Działania Pracowni koncentrują się wokół integracji badań nad historią polskiego dramatu widzianego w kontekście literatury europejskiej. Okres 1864–1939 ma dla tej historii znaczenie szczególne, krystalizują się wtedy bowiem cechy nowoczesnego tekstu scenicznego, a twórczość dramatyczna – dziś często niesłusznie zapomniana – rozwija się wyjątkowo bujnie.
Proponowany obszar badań dotyczy przede wszystkim tekstu dramatycznego, a nie jego realizacji teatralnych. Oczywiście większość dramatów była tworzona z myślą o scenie i w badaniach nad dramatem nie sposób zignorować tego wątku. Jednak punktem wyjścia i centralnym zagadnieniem jest sam tekst oraz zawarte w nim potencjalne rozwiązania sceniczne.

Podejmowane badania dotyczą wielu zagadnień związanych z dramatem tego okresu. Należą do nich m.in.:
– dramat ekspresjonistyczny;
– dramat i komedia historyczna;
– socjologia teatru;
– dramat mieszczański;
– krytyka dramatu;
– elementy melodramatyczne;
– kategoria wzniosłości i groteski;
– dramat sakralny;
– dramaty pisane przez kobiety;
– dramaty pisane dla dzieci;
– recepcja dramatu;
– krytyka teatralna;
– wątki filozoficzne w dramacie;
– dramaty poszczególnych twórców (znanych i tych dopiero przywracanych pamięci).
Celem działalności Pracowni jest poszerzenie stanu wiedzy na temat dramatu polskiego okresu 1864–1939, rozpoznanie dynamiki rozwoju oraz kręgów inspiracji, a także związków dramatu z innymi rodzajami literackimi.

Kierownik

prof. dr hab. Maria J. Olszewska

Członkowie

prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, UW. Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dramat młodopolski i jego recepcja.

mj.olszewska@uw.edu.pl, publikacje

prof. dr hab. Tomasz Sobieraj, UAM. Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krytyka teatralna II połowy XIX w.

lotario@amu.edu.pl, publikacje

dr hab. Sabina Brzozowska, prof. UO. Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Dramaturgia Tadeusza Micińskiego i Stanisława Wyspiańskiego.

sabina.brzozowska@uni.opole.pl, publikacje

dr hab. Marek Dybizbański, UO. Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Tragedia polska II połowy XIX wieku.

marek.dybizbanski@uni.opole.pl, publikacje

dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Dramaturgia Tadeusza Micińskiego badania nad kategoriami wzniosłości i groteski.

flis-czerniak@poczta.umcs.lublin.pl, publikacje

dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UMCS. Dramat w prasie (głównie warszawskiej i lubelskiej ” pisma tygodniowe), wypowiedzi krytyczne dotyczące wystawień dzieł dramatycznych w wybranych periodykach na przełomie XIX i XX stulecia, obecność problematyki teatralnej i dramatycznej na łamach opiniotwórczych pism przełomu XIX i XX w. (np. “Tygodnik Ilustrowany”).
monika.gabrys@poczta.umcs.lublin.pl, publikacje

dr hab. Marek Kochanowski, UwB. Adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej UwB. Badanie elementów melodramatycznych w dramatach polskich i obcych, szukanie wpływów i podobieństw dramatów z lat 1864-1939 z innymi rodzajami literackimi, zwłaszcza z prozą polską, oraz badanie metamorfoz charakterystycznych dla melodramatu figur i schematów

mkochanowski@poczta.onet.pl, publikacje

dr hab. Dariusz Kulesza, prof. UwB. Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Dramat chrześcijański.

d.kulesza@uwb.edu.pl, publikacje

dr hab. prof UJK Grażyna Legutko, UJK. Zakład Historii Literatury do 1918 roku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dramaturgia Stefana Żeromskiegograzyna.legutko@ujk.edu.pl, publikacje, strona internetowa

dr hab. Magdalena Piotrowska, prof. UAM. Instytut Teatru i Sztuki Mediów; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Krytyka teatralna (wiek XIX/XX); widowiska kulturowe; teatry amatorskie.

mpiotrowsk@gmail.com, publikacje

dr hab. Anna Podstawka, KUL. Historyk literatury i teatrolog, adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odniesienia religijne i metafizyczne dramatu młodopolskiego.

podanna@kul.lublin.pl, publikacjedr hab. Stefan Radziszewski, WSD Kielce. Dramat sakralny oraz wątki sakralne w dramacie.
stefanradziszewski@gmail.com, publikacje

dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM.ratajcza@amu.edu.pl

dr hab. Magdalena Sadlik, UP. Adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego, im. KEN w Krakowie. Recepcja dramatu i sceniczne realizacje.
magdasadlik@interia.pl, publikacje

dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP, Zakład Teorii Literatury i Badań Kulturowych Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Literaturoznawca i teatrolog. Teatr i dramat polski drugiej połowy XIX wieku, najnowszy dramat polski po 1989 roku, dramat historyczny, krytyka teatralna, pogranicze badań literaturoznawczych i teatralnych.

anna.sobiecka@apsl.edu.pl, publikacje

dr Jarosław Cymerman, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Dramaturgia międzywojenna, polski dramat ekspresjonistyczny.

jaroslaw.cymerman@poczta.umcs.lublin.pl, publikacje

dr Grzegorz Głąb, KUL. Adiunkt w Katedrze Literatury Realizmu i Naturalizmu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Badania w zakresie dramatu sakralnego i wątków filozoficznych w dramacie.

grzesiu.tst@gmail.com, publikacje

dr Iwona Gosik-Kapelińska, UW. Badania nad dramatem historycznym, komedią historyczną, a także dramatem historycznym pisanym dla dziecka. Dziewiętnastowieczny dramat historyczny i jego kontynuacje w epoce dwudziestolecia międzywojennego.

iwona.gosik@gmail.com, publikacje

dr Michał Mizera, Wydział “Artes Liberales” UW, Wydział Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, kultura ezoteryczna XIX w., antyk w dramacie polskim, życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego, życie i twórczość Moliera, close reading wybranych utworów dramatycznych

mizera@al.uw.edu.pl, publikacje

dr Dawid Osiński, UW. Adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Typologia i genologia dramatu mieszczańskiego w pozytywizmie. Krytyka teatralna i artystyczna II połowy XIX w.

dawidmariaosinski@tlen.pl, publikacje

dr Iwona E. Rusek, UW. historyk literatury polskiej, autorka scenariuszy słuchowisk dla Teatru Polskiego Radia, konsultantka merytoryczna Tekstów Zebranych Jerzego Grotowskiego. Twórczość dramatyczna Juliusza Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego.

iwonkarusek@gmail.com, publikacje

dr Karol Samsel, UW, ramach prac zespołu Pracowni Historii Dramatu 1864-1939 zajmuje się dramatem polskim i teatrem romantycznym, komedią Fredrowską, dramaturgią Norwida, próbami dramatycznymi Conrada oraz dramatem doby wojny i okupacji (Gajcego, Trzebińskiego, Pohoskiej, Baczyńskiego, Mencla i innych).
lewks@wp.pl, publikacje

dr Agnieszka Skórzewska-Skowron, UW. Historyk literatury polskiej i teolog. Dramaty pisane przez kobiety. Wątki teologiczne w polskiej dramaturgii.

agnieszka.skorzewska@gmail.com, publikacje

dr Mateusz Skucha, UJ. Asystent w Katedrze Teorii Literatury. Gender w dramacie.

mateusz.skucha@gmail.com, publikacje

dr Joanna Warońska, AJD. Adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dramaty dwudziestolecia międzywojennego.

j.waronska@ajd.czest.pl, publikacje

dr Elżbieta Wróbel, AJD. Adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

elzbieta_wrobel@o2.pl, publikacje

mgr Marek Grajek, UW. Doktorant w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Socjologia sztuki (teatru, literatury). Dramat niemiecki w Polsce oraz polski w Niemczech. Funkcjonowanie (obecność/nieobecność) dramatów z państw Europy Środkowej w Polsce i polskich w państwach Europy Środkowej. Konteksty polityczne i socjologiczne dramatów.

marekgrajek@o2.pl, publikacje

mgr Katarzyna Małgowska, UW. Doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Dramaturgia Emila Zegadłowicza, dramaturgia naturalistyczna przełomu XIX i XX w. oraz życie teatralne dwudziestolecia międzywojennego.

kaldma@o2.pl, publikacje

mgr Paulina Orczykowska, UG. Doktorantka w Katedrze Historii Literatury na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, badania nad dramatem biblijnym w literaturze XIX w., Biblia w literaturze od XIX do XXI w., literatura Młodej Polski.

orczykowska_paulina@op.pl, publikacje

mgr Maria Stępkowska, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Doktorantka w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW, badania nad litewskimi dramatami historycznymi oraz muzyką w teatrze litewskim.

mariastepkowska@gmail.com

mgr Michał Zdunik, UW. Doktorant w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Teoria postsakralności dramatu modernistycznego, dramaturgia Stanisława Wyspiańskiego, współczesne kontynuacje i inscenizacje dramatu modernistycznego.

michal.zdunik@gmail.com, publikacje, strona internetowa

mgr Magdalena Żmudziak, KUL. Doktorantka w Katedrze Literatury Realizmu i Naturalizmu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Badania nad motywami sakrologicznymi w dramacie i polską powieścią kryminalną. magdazmudziak@poczta.onet.pl, publikacje

Adres

Uniwersytet Warszawski
Instytut Literatury Polskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
POLAND