Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr hab., prof. UW

Andrzej Fabianowski

profesor nadzwyczajny

a.fabianowski@uw.edu.pl

DYŻURY

wtorek, godz. 10-11, pok. 41

Zainteresowania naukowe

– wielokulturowość w epoce romantyzmu, szczególnie relacje literatury romantycznej z judaizmem;

– romantyczne projekty egzystencji, w tym odczytywanie biografii epoki romantyzmu jako tekstów kultury;

– mapa idei epoki romantyzmu;

– geopoetyka epoki romantyzmu;

– obecność idei, topiki i dykcji romantycznej w literaturze XX i XXI wieku.

Książki

Książki autorskie

A. Fabianowski, Myśl polityczna Zygmunta Krasińskiego, Ciechanów 1991;

A. Fabianowski, Paryż romantyków polskich,Łomża 1999;

A. Fabianowski, Konwicki, Odojewski i romantycy,Kraków 1999;

 A. Fabianowski, Mickiewicz i świat żydowski,Warszawa 2018.

Książki pod redakcją

Problematyka żydowska w romantyzmie polskim, red. A. Fabianowski, M. Makaruk, Warszawa 2005;

Mickiewicz mistyczny,red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2005;

Słowacki mistyczny: rewizje po latach,red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2012;

“Dziady nasze mają to szczególnie””,red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2013;

Mickiewicz niedoczytany”: korespondencja poety w perspektywie współczesnej,red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, T. Jędrzejewski, Warszawa 2014;

“Pan Tadeusz”: poemat, postacie, recepcja,red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2016;

Liryka Mickiewicza. Uczucia. Świadectwa. Ekspresje,red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2018.

Wybrane artykuły

A. Fabianowski, Socjalizm Mickiewicza,w: Mickiewicz. W 190-lecie urodzin, red. H. Krukowska, Białystok 1993;

A. Fabianowski, Filozofia stepu w “Marii” Malczewskiego,w:Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicę pierwszej edycji “Marii”,red. H. Krukowska, Białystok 1997;

A. Fabianowski, Wielka Improwizacjaczy Widzenie Księdza Piotra,”Przegląd Humanistyczny” 1998 nr 5/6;

A. Fabianowski, O “Beniowskim” Juliusza Słowackiego, “Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 1999;

A. Fabianowski, Ukraina w trzech odsłonach: “Żmija”, “Beniowski”, “Sen srebrny Salomei”, “Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 2000, t. X;

A. Fabianowski, Pieniądz i giełda w twórczości Zygmunta Krasińskiego,w: Piekło miłości, red. J. Rohoziński, Pułtusk 2000;

A. Fabianowski, “Powieść nie skończona”” Pułapki romantycznego autobiografizmu,w: Autobiografizm ” przemiany, formy, znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2001;

A. Fabianowski, Trzy myśli Ligenzy. Na skrzyżowaniu mistyki i realizmu,w: Cykl literacki w Polsce, red. K. Jakowska i in., Białystok 2001;

A. Fabianowski, Judaizm ” Diaspora ” Mesjanizm. Romantyczne myślenie analogiami,w: Kwestia żydowska w XIX wieku,red. G. Borkowska, M. Rudkowska, Warszawa 2004;

A. Fabianowski, Franciszek Kowalski ” pamiętnikarz Krzemieńca, “Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 2005;

A. Fabianowski, Preromantyczny tragizm historiozoficzny. Dwie tragedie o Chmielnickim,w: Problemy tragedii i tragizmu,red. H. Krukowska, J. Ławski, Białystok 2005;

A. Fabianowski, Frank i frankiści w doświadczeniu historycznym Polaków,w: Po żydowsku” Tradycje judaistyczne w kulturze i literaturze,red. D. Kalinowski, Słupsk 2005;

A. Fabianowski, Żyd realny ” Żyd mistyczny,w: Mickiewicz mistyczny,red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2005;

A. Fabianowski, Tradycje i motywy judaistyczne w twórczości Stanisława Jerzego Leca, w: Teraźniejszość i pamięć przeszłości,red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2006;

A. Fabianowski, Zygmunt Krasiński: tworzenie apokalipsy, w: Apokalipsa. Symbolika ” tradycja ” egzegeza. Tom II, red. K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2007;

A. Fabianowski, Słowianie bałkańscy w powieściach Michała Czajkowskiego, w: Z polskich studiów slawistycznych, seria XI, red. Z. Rudnik-Karwatowa, Warszawa 2008;

A. Fabianowski, Gimnazjum Wołyńskie w Krzemieńcu ” jego twórcy i uczniowie,”Niepodległość i Pamięć” 2009 nr 27;

A. Fabianowski, Biografia jako tworzywo poetyckie Juliusza Słowackiego, “Przegląd Humanistyczny” 2009 nr 5/6;

A. Fabianowski, Wielokulturowość w biografii Wacława Rzewuskiego, w: Pogranicze kulturowe,red. O. Weretiuk i in., Rzeszów 2009;

A. Fabianowski, Nie tylko antyk. Romantycy polscy wobec tradycji, w: Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego,red. M. Prejs, Warszawa 2010;

A. Fabianowski, Józef Łobodowski ” kontynuator romantycznej “szkoły ukraińskiej”, w: Między literaturą a polityką. O Józefie Łobodowskim,red. L. Siryk, E. Łoś, Lublin 2012;

A. Fabianowski, Rola Kozaczyzny w koncepcjach politycznych Michała Czajkowskiego, w:Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim, red. S. Makowski i in., Warszawa 2012;

A. Fabianowski, Eugeniusz Sawrymowicz ” edytor listów Mickiewicza, w: Mickiewicz niedoczytany. Korespondencja poety z perspektywy współczesnej,red. E. Hoffmann-Piotrowska i in., Warszawa 2014;

A. Fabianowski, Strajk miłosny w “Ślubach panieńskich” czyli komizm Lizystraty, w: Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin,red. W. Rzońca, K. Samsel, Warszawa 2015;

A. Fabianowski, Polin ” realna i fantazmatyczna ojczyzna Żydów polskich, w: Georomantyzm, red. E. Dąbrowicz i in., Białystok 2015;

A. Fabianowski, Legion żydowski ” mistyczny testament Adama Mickiewicza, “Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 2015;

A. Fabianowski, Jankiel ” bohater prawdopodobny czy postulatywny”, w: “Pan Tadeusz”. Poemat. Postacie. Recepcja,red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2016;

A. Fabianowski, Julian Krzyżanowski 1892-1976. Polihistor, multihumanista, w: Monumenta Universitatis Varsoviensis, red. W. Baraniewski i in., Warszawa 2016;

A. Fabianowski, Jak Norwid projektował swój powrót zza grobu,”Przegląd Humanistyczny” 2017 nr 4.

A. Fabianowski,Michał Czajkowski i doświadczenie judaizmu,w: Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI wieku,red. K. Jakubowska-Krawczyk, A. Nowacki, Lublin 2017.

A. Fabianowski, Etnocentryzm i polikulturowość. Projekty ideowe polskich poetów epoki romantyzmu,w: Społeczeństwo polskie dziś,red. M. Saganiak i in., Warszawa 2018.

A. Fabianowski, “Reduta Ordona”. Rzeczywistość ” historiozofia ” mit, w: Liryka Mickiewicza. Uczucia ” Świadectwa ” Ekspresje, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2018.

A. Fabianowski, Transgresja jako znak stałości. Casus Michała Czajkowskiego ” Sadyka Paszy, w: Biografie nieoczywiste, red. M. Karkowska, Łódź 2018.

Zakład

Zakład Literatury Romantyzmu