Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Dawid Osiński

adiunkt

DYŻURY

wtorek, godz. 14.45 ” 15.45, sala nr 42

Zainteresowania naukowe

– recepcja dziedzictwa Oświecenia w literaturze drugiej połowy XIX wieku;

– teorie języka pozytywistów;

– poezją drugiej połowy XIX wieku;

– translatoryka w drugiej połowie XIX wieku i w XX wieku.

Książki

Książki autorskie

D.M. Osiński, Aleksander Świętochowski w poszukiwaniu formy. Biografia myśli, Warszawa 2011

Książki pod redakcją

Antologia “Czasy wytrwale poetyckie. Wiersze z prasy lat 1864″1894” [prototypowa wersja antologii], wybór tekstów: zespół PNAMC, wstęp i oprac. R. Okulicz-Kozaryn, K. Kościewicz, D.M. Osiński, Warszawa 2017. Projekt badawczy realizowany w ramach grantu NPRH 11 H 11 013880: Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894.(podstawa bibliograficzno-materiałowa), https://pnamc.ehum.psnc.pl/

W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, red. M. J. Olszewska, D.M. Osiński, Warszawa 2016, ss. 679.

Czasy rewolucji”, red. D.M. Osiński, D. P. Sech, Warszawa 2016, ss. 277.

Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013, ss. 484.

“Piosenki prawdziwe” w kulturze PRL-u. Studia, red. E. Paczoska, D.M. Osiński, Warszawa 2013, ss. 175.

Etnos i psyche w twórczości Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej, red. G. Marchwiński, D.M. Osiński, Warszawa 2012, ss. 137.

Modernistyczny Lwów ” teksty życia, teksty sztuki, red. E. Paczoska, D.M. Osiński, Warszawa 2009, ss. 507.

Edycje

Luidevite Prijatelj (Louis de la Roque), Trzy miesiące w Chorwacji. Wspomnienia z podróży po Austrii i Węgrzech,  tłum. J. Belejowska, oprac. DM. Osiński, w: Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867″1918), t. III: Wspólnota pytań. Antologia, red. nauk. E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Warszawa 2017, s. 143-174.

Maria Konopnicka, Szpital żydowski w Warszawie, opracował i artykułem wstępnym opatrzył D.M. Osiński “Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Rok VIII (L) 2015, s. 547-567.

Przekłady

Oscar Wilde Przesłanie, przeł. D.M. Osiński, w: Modernizm: spotkania. Antologia, red. E. Paczoska, L. Magnone, Warszawa 2008, s. 369-377.

Wybrane artykuły

D.M. Osiński, Biblioteka jako przestrzeń poznania, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2018, nr 8(11): Biblioteka, cz. 2, s. 169-180.

D.M. Osiński, Dziedzictwo Oświecenia jako komponent światopoglądu i racjonalnego programu polskiego pozytywizmu, w: Mity założycielskie w literaturze XIX wieku, red. S. Brzozowska, M. Dybizbański, Opole 2018, s. 55-96.

D.M. Osiński, “Faraon” i klucz oświeceniowy, w: Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa, pod red. R. Blech i S. Karpowicz-Słowikowskiej, Gdańsk 2018, s. 232-268.

D.M. Osiński, Filologia niemożliwego. O tłumaczeniach poezji Leśmiana na język angielski i niemiecki, “Tekstualia” 2018, nr 1(52): Leśmian w Europie i na świecie, s. 11-41.

D.M. Osiński, Jej Miriam. Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej refleksja nad koncepcją sztuki i kultury Zenona Przesmyckiego, “Przegląd Humanistyczny” 2017, R. LXI, nr 4(459), s. 125-138.

D.M. Osiński, Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej próby oceny dramatu i teatru, w: Polska krytyka teatralna XIX wieku ” postaci i zjawiska, red. M. Gabryś-Sławińska, Lublin 2017, s. 39-73.

D.M. Osiński, Świętochowski Aleksander Henryk, w: Polski Słownik Biograficzny, Warszawa”Kraków 2017, t. LI/4, z. 211: Święcicki Wojciech ” Świrski Krik, red. nacz. A. Romanowski, s. 499-510.

D.M. Osiński, Reymonta spotkania z Oświeceniem. Znaki i teksty, w: “Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. nauk. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, M. Wedemann, Poznań 2017, s. 279-316.

D.M. Osiński, Konstantego Marii Górskiego lektura Oświecenia, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” PFLIT 2017, nr 7(10) (Alegoria i symbol 2), s. 115-130.

D.M. Osiński, W stronę Chorwacji, w: Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867″1918), t. I: Teksty doświadczenia, red. nauk. E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Warszawa 2017, s. 131-176.

D.M. Osiński, Terminowanie w szkole oświeconych” Szkoła Główna wobec tradycji Oświecenia. Słownik wybranych pojęć, w: Szkoła Główna. Kręgi wpływów, red. U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2017, s. 43-72.

D.M. Osiński, Figury oświeconych i figury Oświecenia w dramacie historycznym drugiej połowy XIX wieku, w: W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, Warszawa 2016, s. 335-355.

D.M. Osiński, Młoda Polska i/a Oświecenie, w: Młoda Polska w najnowszych badaniach, pod red. E. Jakiela i T. Linknera, Gdańsk 2016, s. 87-117.

D.M. Osiński, Poezja polskiego pozytywizmu o naukach przyrodniczych, w: Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu, pod red. M. Glogera i T. Sobieraja, Warszawa 2016, s. 39-90.

D.M. Osiński, Fragment, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia ” terminy ” zjawiska ” przekroje, pod red. nauk. J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, M. Rudkowskiej, M. Strzyżewskiego, Toruń 2016, T. 1: A-M, s. 378-389.

D.M. Osiński, Obcość/Inność, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia ” terminy ” zjawiska ” przekroje, pod red. nauk. J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, M. Rudkowskiej, M. Strzyżewskiego, Toruń 2016, T. 2: N-Z, s. 102-113.

D.M. Osiński, Wiktorianizm widziany spod okularów kronikarza znad Wisły. Bolesław Prus a sprawa angielska. Walter Bagehot a sprawa polska, w: Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. E. Paczoska i A. Budrewicz, Warszawa 2016, s. 84-114.

D.M. Osiński, Ciało w bibliotece, w: Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, red. naukowa J. Ławski i Ł. Zabielski, Białystok 2016, s. 399-473.

D.M. Osiński, Starość pozytywistów i / a starość pozytywizmu, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), t. II (Aspekty społeczno-kulturowe), pod red. A. Janiak-Jasińskiej, K. Sierakowskiej, A. Szwarca, Warszawa 2016, s. 217-244.

D.M. Osiński, Deskrypcje Oświecenia. Pozytywiści wobec tradycji i kultury wieku rozumu. Przypadek “Przeglądu Tygodniowego”, w: Pozytywiści warszawscy. “Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Seria I. Studia, rewizje, konteksty, red. nauk. i wstęp A. Janicka, Białystok 2015, s. 117-150.

D.M. Osiński, Teoria wobec historii poezji ” doświadczenie dydaktyka a opis procesu historycznoliterackiego. Przypadek Antoniego Bądzkiewicza, w: Historie literatury polskiej 1864 ” 1914, red. naukowa U. Kowalczuk i Ł. Książyk, Warszawa 2015, s. 283-300.

D.M. Osiński, Stefan Żeromski wobec tradycji Oświecenia, w: Żeromski i inni, pod red. M. Gabryś-Sławińskiej, M.J. Olszewskiej, Lublin 2015, s. 59-100.

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku