Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Karol Samsel

adiunkt

lewks@wp.pl

Zainteresowania naukowe

Cyprian Norwid, Joseph Conrad, historia literatury romantyzmu, historia literatury wojny i okupacji, filozofia, poezja

Książki

Książki autorskie

K. Samsel, Norwid ” Conrad. Epika w perspektywie modernizmu, Warszawa 2015.

K. Samsel, Inwalida intencji. Studia o Norwidzie, Warszawa 2017.

Redakcja serii

W. Karczewska, Listy do Seweryna, zebrał, wprowadzeniem i komentarzami opatrzył K. Samsel, seria: Powrót do Karczewskiej 1, Szczecin 2012.

W. Karczewska, Odejście, wstęp: K. Samsel, edycja: E. Kolinko, ilustr. K. Schodowski, seria: Powrót do Karczewskiej 2, Kalisz 2013.

W. Karczewska, Spacer w alei parkowej, wstęp: K. Samsel, ilustr. K. Schodowski, seria: Powrót do Karczewskiej 3, Kalisz 2014.

W. Karczewska, Tragedia prowincjonalna. Rezerwat, wstęp: K. Samsel, edycja: R. Rojewski, ilustr. K. Schodowski, seria: Powrót do Karczewskiej 4, Kalisz 2017.

Edycje

Krahelska, Nie przyjdę o zmierzchu. Wiersze wybrane, opracował, opatrzył wstępem, interludiami i kalendarium życia i twórczości K. Samsel, Warszawa 2018.

Wybrane artykuły

K. Samsel, Austria Cypriana Norwida, w:Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, t. 1: Teksty doświadczenia, red. E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Warszawa 2017, s. 177-206.

K. Samsel, Bilingwizm Josepha Conrada” Próba portretu w świetle tomu “A Personal Record” (1912), “Tekstualia. Palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe” 2016 nr 3, s. 39-54.

K. Samsel, Cyprian Norwid i Żydzi, w: Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, t. 1: Teksty doświadczenia, red. E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Warszawa 2017, s. 247-280.

K. Samsel, Możliwe, niemożliwe. Trudny Norwid trudnej norwidologii, “Studia Norwidiana” 2017 nr 35, s. 207-236.

K. Samsel, “Rozebrana”, czyli Norwidowska ballada o kresie metody alegorycznej, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2017 nr 7 (10) “Alegorie i symbole”, s. 351-365.

K. Samsel, Rzeki w “Królu-Duchu”, “Prace Filologiczne: Literaturoznawstwo” 2015 nr 5 (8), s. 479-505.

K. Samsel, Satyra i młot na antyk” Obraz ironii w “Tyrteju” Cypriana Norwida, w: Wokół dramatu poetyckiego XIX wieku, pod red. M. Gabryś-Sławińskiej i G. Głąba, Lublin 2017, s. 55-86.

K. Samsel, Stanisław Lem”s Conrad. A chosen, albeit problematic filiation, “Yearbook of Conrad Studies (Poland)” 2015 vol. 10, s. 151-160.

K. Samsel, Joseph Conrad and Alexander Fredro. Inspirations and parallels in the light of the subject matter of Fredro”s “Trzy po trzy”, “Yearbook of Conrad Studies (Poland)” 2014 vol. 9, s. 55-74.

K. Samsel, Apollo Nałęcz-Korzeniowski and Cyprian Norwid: looking for common ground, “Yearbook of Conrad Studies”, 2013, Issue VIII, s. 121-132.

K. Samsel, Persona liryczna w wierszach Cypriana Norwida i Emily Dickinson, “Przegląd Humanistyczny” 2017 nr 4, s. 93-101.

K. Samsel, Epifanie Norwida i Miłosza. Próba zbliżenia, w:Ja w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX-XXI wieku, pod red. L. Zwierzyńskiego, M. Wiszniowskiej, P. Paszka, Katowice 2017, s. 46-70.

K. Samsel, Cykle poetyckie Adama Mickiewicza i Cypriana Norwida. Cykliczność, asocjacyjność, kołowość ” różnice w realizacjach, w: Liryka Mickiewicza. Uczucia, świadectwa, ekspresje, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffmann-Piotrowskiej, Warszawa 2018, s. 407-427.

K. Samsel, “Wszędzie złuda i sen się rozmnaża”. Cypriana Norwida i Tadeusza Gajcego koncepcje historycznego misterium ” na przykładach “Wandy” oraz “Misterium niedzielnego”, w: W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, pod red. M.J. Olszewskiej i D.M. Osińskiego, Warszawa 2016, s. 221-237.

K. Samsel, O odebraniu kości, czyli ciało Cypriana Norwida i Montmorency, “Studia Norwidiana” 2016 nr 34, s. 141-153.

K. Samsel, Conrad ” Hume, “Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” 2017 nr 3, s. 204-217.

K. Samsel, Bohaterowie trudnej międzyepoki, w: Towarzystwo Filomatów 1817-2017[katalog wystawowy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie], Warszawa 2017, s. 6-20.

K. Samsel, Fenomenologia w “Panu Tadeuszu”. Dzieło Mickiewicza w świetle “Medytacji kartezjańskich” Husserla, w: “Pan Tadeusz”. Poemat ” postacie ” recepcja, pod red. E. Hoffmann-Piotrowskiej i A. Fabianowskiego, Warszawa 2016, s. 87-119.

K. Samsel, Norwid ” brakujący bok “kwadratu nieprzedstawialności” (Norwid ” Prus ” James ” Conrad), w: Norwidowski świat rzeczy, pod red. P. Abriszewskiej, G. Halkiewicz-Sojak, I. Dobrzenieckiej, D. Wojtasińskiej, Toruń 2018, s. 117-136.

K. Samsel, Cyprian Norwid wobec projektu historiozoficznego Augusta Cieszkowskiego, “Tekstualia” 2017 nr 3 (50), s. 5-22.

K. Samsel, “Skoro gramatyka jest moją przybraną ojczyzną”. Głos w sprawie gramatyki poetyckiej Janusza Szubera, w: Z ducha Orfeusza. Studia o poezji polskiej z lat 2010-2016, pod red. J. Ławskiego i W. Kassa, Białystok 2018, s. 141-154.

K. Samsel, Czym jest metafizyczne” O współczesnej poezji metafizycznej jako systemie i przekładzie, “Tekstualia” nr 2 (25)/2011, s. 43-64.

K. Samsel, “Apostoł sprawy wewnętrznej”. Józef Ignacy Kraszewski w świetle trzech listów Cypriana Norwida, w: Norwid: listy, listy“, pod red. Ł. Niewczasa, Lublin 2017, s. 373-388.

K. Samsel, Dramaty Josepha Conrada[artykuł internetowy], Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW (zakładka: Publikacje do pobrania), [online], [dostęp: 25.12.2017], .

K. Samsel, Język ezopowy w poezji polskiej po 1989 roku, w: Cisza. Lektura krytyczna, red. T. Dalasiński, Ł. Grajewski, A. Szwagrzyk, Toruń 2016, s. 10-19 [online], [dostęp: 21.01.2018], .

K. Samsel, Mishima i Conrad, “elewator. Kwartalnik literacko-kulturalny” 2015 nr 4, s. 44-54.

Strona internetowa

http://karol-samsel.blogspot.com

http://www.wforma.eu/notes-karola-samsela.html

Zakład

Zakład Literatury Romantyzmu