Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr hab., prof. UW

Olaf Krysowski

profesor nadzwyczajny

o.krysowski@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

Zajmuje się historią literatury oraz komparatystyką. Jego zainteresowania koncentrują się wokół twórczości Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Obejmują związki literatury z różnymi tradycjami kulturowymi, przede wszystkim tymi, które rozwijały się na tzw. obszarach kresowych dawnej Rzeczypospolitej, a także relacje między poezją i malarstwem, słowem i obrazem. Zajmuje się ponadto literaturą i kulturą romantyzmu warszawskiego.Współpracuje m.in. z ośrodkami akademickimi w Bułgarii (Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie) i na Ukrainie (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie).

Książki

Książki autorskie

O. Krysowski, “Słońc ogromnych kręgi”” Malarskie inspiracje Słowackiego, Warszawa 2002.
O. Krysowski, Tradycja bizantyjska w twórczości Mickiewicza, Warszawa 2009.
O. Krysowski, Pogranicza romantyzmu ” romantyzm pogranicza, Warszawa 2016.

Książki pod redakcją

Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu, red. E. Kasperski, O. Krysowski, Warszawa 2008.

Śladami romantyków, red. E. Kasperski, O. Krysowski, Warszawa 2010.

Słowacki w perspektywie tradycji i nowoczesności
, red. O. Krysowski, współpraca A. Korycińska, Warszawa 2011.

Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki
, red. E. Kasperski, O. Krysowski, Warszawa 2014.

Romantyzm warszawski (1815-1864)
, red. O. Krysowski, Warszawa 2016.

Życie codzienne romantyków, red. O. Krysowski, T. Jędrzejewski, Warszawa 2017.

Wybrane artykuły

O. Krysowski, Wizja sztuki w “Promethidionie”, w: Jaki Norwid”, red. B. Judkowiak, E. Nowicka, B. Sienkiewicz, “Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, Poznań 1997.

O. Krysowski, Fantazy ” dramat ariostyczny, “Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” (rok XXXIV), Warszawa 2000.

O. Krysowski, Kabalistyczny kontekst myśli genezyjskiej Słowackiego, w: Problematyka żydowska w romantyzmie polskim, red. A. Fabianowski i M. Makaruk, Warszawa 2005.

O. Krysowski, Duch bizantyjsko-słowiański w “Dziadach” A. Mickiewicza, “Przegląd Humanistyczny” 2005 nr 6.

O. Krysowski, Stefan Witwicki, “Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” (rok XL), Warszawa 2005.

O. Krysowski, “””””””””””” “””””” ” “””””” “””””””””” “””””””” “” “””””, “”””””” “” “”””””””” “””” “””””” “””””” “” “””””””””” “””””””, w: “”””””””” A”””” 1805-1833“”” “”””””””” C. “””””””””” i “. “””””””, “””””””””-“””””” 2006.

O. Krysowski, O bizantyjsko-słowiańskim prowincjonalizmie “Dziadów” Mickiewicza, w: Prowincja. Świat ” Europa ” Polska. Zbiór studiów, red. M. Ryszkiewicz, Lublin 2007.

Józef Kremer i polscy romantycy, w: Józef Kremer (1806-1875)pod red. J. Maja, Kraków 2007.

O. Krysowski, O romantycznym uniwersalizmie religijnym ” casus “powieści sławiańskich” Michała Czajkowskiego, w: Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu, red. E. Kasperski i O. Krysowski, Warszawa 2008.

O. Krysowski, Konfrontacja postaw światopoglądowych w “Balladach i romansach” Mickiewicza, w: Dialogi romantyczne. Filozofia ” teoria i historia ” komparatystyka, red. E. Kasperski i T. Mackiewicz, Pułtusk-Warszawa 2008.

O. Krysowski, “Trzy myśli Ligenzy” Zygmunta Krasińskiego ” poetyka wizji historiozoficznej, “Przegląd Humanistyczny” 2008 nr 3.

O. Krysowski, Motywy krzemienieckie w twórczości Słowackiego, “Przegląd Humanistyczny” 2009 nr 5/6.

O. Krysowski, Surrealizm Poego, w:Edgar Allan Poe. Niedoceniony nowator,red. E. Kasperski i Ż. Nalewajk,Wrocław 2010.

O. Krysowski, Literatura i malarstwo w badaniach porównawczych, w: Komparatystyka dzisiaj, red. E. Szczęsna i E. Kasperski, t. 1.: Problemy teoretyczne, Kraków 2010.

O. Krysowski, Bizancjum i kultura polityczna Rosji w pismach Zygmunta Krasińskiego, “Kijowskie Studia Polonistyczne” 2012 (t. 19).

O. Krysowski, “i”””””””” i “”””””” ” “””””””””””” “”””””””””””, w: “””i” ” C”i”: oc”o””i “””””””ii “””””””” “”””””””” “””i””””””””” “i””””””””””””””””, red. R. Radyszewski i M. Bracka, “”””””” 2012.

O. Krysowski, Słowacki wobec malarstwa europejskiego ” pragmatyczne aspekty myślenia o sztuce, w: Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, red. E. Dąbrowska i I. Jokiel, Opole 2012.

O. Krysowski, Źródłosłowy kultury. O pomysłach etymologicznych Adama Mickiewicza, w: Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, red. I. Jokiel i M. Burzka-Janik, Opole 2012.

O. Krysowski, “”””” “” “””””””””. “””””” “” “””””””””” ” “””””””” ” “”””” “” “””””” “”””” “””””””” “” “””””””””, w: “””””””””” “”””””” “” “””””””””” – “””” “”””” “””””””””. The Nobel prize in Literature: A Bridge Betwen Cultures, “””””” “”””””” 2013.

O. Krysowski, Bizancjum i kultura polityczna Rosji w pismach Zygmunta Krasińskiego, w: Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki, red. E. Kasperski, O. Krysowski, Warszawa 2014.

O. Krysowski,Cześć i zapomnienie. O historii i metodologii edycji liryków Zygmunta Krasińskiego, “Sztuka Edycji” 2014, nr 1-2.

O. Krysowski, “Zamęt, skąd światło Chrystusa wybłysło”. Gnostycki mit początku w twórczości Zygmunta Krasińskiego, w: Zygmunt Krasiński. W świetle i cieniu myśli romantycznej, red. M. Strzyżewski, Toruń 2014.

O. Krysowski,Paryski dandys. Eugeniusz Sue we wspomnieniach Ernesta Legouvégo, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana” 2014, t. 3.

O. Krysowski,Idea wolności a tradycja romantyczna w poemacie “Myśląc Ojczyzna… Stanisława Andrzeja Grudy (Karola Wojtyły), w: Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej, red. G. Halkiewicz-Sojak, A. Komorowska, B. Łuczak, M. Sokulski, Toruń 2015.

O. Krysowski,Nil Słowackiego, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2015, nr 5.

O. Krysowski,Słoworody. Klucz do historii Słowian w prelekcjach paryskich Mickiewicza, “Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego” 2016.

– O. Krysowski,Opinogóra w “bezładzie i ruinie”. Rzecz o ordynacji Wincentego Krasińskiego, w: Życie codzienne romantyków, red. O. Krysowski, T. Jędrzejewski, Warszawa 2017.

O. Krysowski, O człowieczeństwie Boga i bóstwie człowieka. Paralele kreacjonistyczne w liryce Mickiewicza, w: Liryka Mickiewicza. Uczucia. Świadectwa. Ekspresje, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2018.

Zakład

Zakład Literatury Romantyzmu

Funkcje

Kierownik Zakładu Literatury Romantyzmu

Opiekun Koła Naukowego im. Juliusza Słowackiego przy Zakładzie Literatury Romantyzmu

Przewodniczący Rady Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.