Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr hab., prof. UW

Roman Krzywy

profesor nadzwyczajny

Zainteresowania naukowe

literatura i kultura epok dawnych, genologia historyczna, edytorstwo naukowe

Książki

Książki autorskie

R. Krzywy, Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich, Warszawa 2001.

Krzywy, Sztuka wyborów i dar inwencji. Studium o strukturze gatunkowej poematów Jana Kochanowskiego, Warszawa 2008.

Krzywy, Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa, Warszawa 2013.

Krzywy, Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki, Warszawa 2014

Książki pod redakcją

Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Warszawa 2008.

“Umysł stateczny i w cnotach gruntowny…” Prace edytorskie dedykowane pamięci Profesora Adama Karpińskiego, red. R. Grześkowiak, R. Krzywy, Warszawa 2012.

Dobrym towarzyszom gwoli. Studia o “Foriceniach” i “Fraszkach” Jana Kochanowskiego, red. R. Krzywy, R. Rusnak, Warszawa 2014.

Redakcja serii

Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, komitet redakcyjny: R. Grześkowiak, R. Krzywy (redaktor naczelny), I. Winiarska-Górska, t. 1-38, Warszawa 2007-2018.

Studia o Literaturze Dawnej, redakcja: R. Krzywy, t. 1-7, Warszawa 2012-2018.]

Edycje

S. Twardowski, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtana Mustafy, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2000.

Twardowski, Pałac Leszczyński, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2002.

Niemojewski, Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych prowadząc Marynę Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2006.

Twardowski, Epitalamia, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2007.

Morsztyn, Smutne żale po utraconych dzieciach, oprac. D. Chemperek, R. Krzywy, Warszawa 2007.

Saracinelli, S.S. Jagodyński, Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2007.

Pielgrzymowski, Poselstwo i krótkie spisanie rozprawy z Moskwą. Poselstwo do Zygmunta Trzeciego, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2010.

Bratkowski, Świat po części przejźrzany, oprac. P. Borek, R. Krzywy, Warszawa 2011.

Rożniatowski, Utwory okolicznościowe, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2012.

Twardowski, Władysław IV, król polski i szwedzki, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2012.

Twardowski, Książę Wiśniowiecki Janusz, Warszawa 2014.

Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2015.

J.B. Zimorowic, Utwory młodzieńcze, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2016.

Leszczyński, Classicumnieśmiertelnej Sławy, oprac. P. Borek, R. Krzywy, Warszawa 2016.

S.S. Jagodyński,Dworzanki, oprac. R. Krzywy,Warszawa 2016.

Głuchowski, Wtargnienie w moskiewski kraj Mikołaja Radziwiłła w roku 1568, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2017.

Grochowski, Toruńskie nocy, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2017.

Kochanowski, Poematy okolicznościowe, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2018.

 

Wybrane artykuły

Dwa wcielenia karnawałowego króla. Anonimowy “Sąd Parysa” oraz “Z chłopa król” Piotra Baryki na tle zwyczajów mięsopustnych, “Pamiętnik Literacki” 2004, z. 4.

Rokokowe epitalamiony Stanisława Trembeckiego wobec tradycji gatunku, “Wiek Oświecenia” 2004.

Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe (fescenniny), “Napis” 2004.

List ” relacja podróżnicza ” satyra menippejska. Kształt gatunkowy “Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego, w: Wokół reportażu podróżniczego, red. E. Malinowska, D. Rott, przy współpracy A. Budzyńskiej-Dacy, Katowice 2004.

Renesansowe poematy autobiograficzne Klemensa Janicjusza i Macieja Stryjkowskiego wobec wzorca owidiańskiego (Tristia IV 10), w: Owidiusz. Twórczość ” recepcja ” legenda, red. B. Milewska-Waźbińska przy współudziale J. Domańskiego, Warszawa 2006.

Topika i idea. Narratologiczna lektura “Legendy o św. Aleksym”, “Ruch Literacki” 2006, z. 3.

Aristeja w epice historycznej Samuela Twardowskiego i Wacława Potockiego na tle dziejów konwencji, w: Różnorodność form narracji w literaturze dawnej, red. M. Rowińska-Szczepaniak, J. Zagożdżon, Opole 2006.

Pestańskie róże i równe szczęście. Rozważania na temat objaśnień do tekstu staropolskiego, “Terminus” 2007, z. 2.

Wielka smuta w epickim zwierciadle Samuela Twardowskiego. “Władysław IV” jako literackie świadectwo recepcji zdarzeń historycznych, “Pamiętnik Literacki” 2008, z. 3.

O staropolskiej walecie miłosnej. Z typologii gatunkowej dawnego erotyku, w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Warszawa 2008.

Eros wyzwolony. Obscena Daniela Naborowskiego w kontekście kulturowym i literackim, w: Daniel Naborowski. Krakowianin ” Litwin ” Europejczyk, red. K. Follprecht, K. Gajdka, Katowice 2008.

Manu propria. O kształcie retorycznym i antropologiczno-pedagogicznych treściach Kaligrafiji”Stanisława Serafina Jagodyńskiego, w: Staropolskie kompendia wiedzy, red. I.M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2009.

Aksjologia humanistyczna w poezji polskojęzycznej XVI i XVII wieku, w: Etos humanistyczny, red. P. Urbański, Warszawa 2010.

Klasycyzm polskiej epiki bohaterskiej od czasów renesansu po oświecenie, w: Klasycyzm. Estetyka ” doktryna literacka ” antropologia, red. K. Meller, Warszawa 2010.

Ideologia sarmacka wobec tradycji antycznej i renesansowego humanizmu (wprowadzenie do zagadnienia), w: Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego, red. M. Prejs, Warszawa 2010.

Deskrypcja Stambułu w “Przeważnej legacyi” Samuela Twardowskiego wobec topiki laudatio urbis, “Pamiętnik Literacki” 2011, z. 4.

Podróż do nowej Arkadii. Wizja Włoch w elegiach Klemensa Janicjusza, “Terminus” 2011, z. 1.

Cielesność, rozterki cenzorskie i “humanitas”. O fraszkach nieprzystojnych Jana Kochanowskiego, “Litteraria Copernicana” 2012, z. 1.

Funkcje komunikacyjne staropolskiego pamiętnika. Na przykładzie zapisków moskiewskich Stanisława Niemojewskiego, w: Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Przekroje i zbliżenia, red. P. Borek, Kraków 2012.

Silvae i sylwy ” glosa historycznoliteracka do pewnego nieporozumienia, “Pamiętnik Literacki” 2013, z. 3.

Pragnienie pamięci i “białogłowski koncept”. Kilka uwag o świadomości warsztatowej pierwszych polskich pamiętnikarek (Anna Zbąska, Regina Salomea Pilsztynowa), “Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 2.

Między historią a tradycją eposu heroicznego. Uwagi o “Wojnie chocimskiej” Ignacego Krasickiego, “Ruch Literacki” 2014, nr 4″5.

Jan Kochanowski and Epic Poetry ” an Attempt to Reorganize the Current State of Knowledge, w: Renaissance and Humanism from the Central-East European Point of View, ed. G. Urban-Godziek, Kraków 2014.

Obraz Turcji i jej mieszkańców w “Poselstwie wielkim” (1732) Franciszka Gościeckiego na tle staropolskiego dyskursu antytureckiego, w: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. G. Czerwiński, A. Konopacki, Białystok 2016.

Szymon Starowolski, w: Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, vol. 8: Northern and Eastern Europe (1600″1700), ed. D. Thomas, J. Chesworth, Leiden 2016.

Alegoryczne ekfrazy pałacu Sławy w barokowych panegirykach Samuela Twardowskiego i Samuela Leszczyńskiego, “Ruch Literacki” 2016.

Włoski pierwowzór “Dworu cesarza tureckiego” Szymona Starowolskiego. Rozwiązanie zagadki, “Pamiętnik Literacki” 2017, z. 3.

Kurtuazyjnie bądź frywolnie. Jan Andrzej Morsztyn jako świadek kariery Marii Kazimiery d”Arquien, w: Maria Kazimiera Sobieska (1641″1716). W kręgu rodziny, polityki i kultury, red. A. Kalinowska, P. Tyszka, Warszawa 2017.

Cztery portrety Salomei z Rusieckich Pilsztynowej, czyli o rozmaitych lekturach jednej autobiografii z feminizmem w tle, w: Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, red. A. Roćko, M. Górska, Warszawa 2017.

Projekt edycji hermeneutycznej, w: Jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec, D. Masłej,  T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, Poznań 2017.

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

Funkcje

Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Epok Dawnych

Kierownik Pracowni Literatury Popularnej i Okolicznościowej Renesansu i Baroku

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.