Pracownia Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży

Informacje ogólne

Pracownia Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży została powołana Uchwałą Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 czerwca 2009 roku. Działa przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; swoją działalnością kontynuuje tradycję międzyuczelnianego Zespołu Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, który powstał w 1969 roku z inicjatywy prof. Krystyny Kuliczkowskiej. Działalność naukową w ramach Pracowni prowadzą badacze i doktoranci  Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Wydziału Artes Liberales i Wydziału Neofilologii, a także Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Badania naukowe

Zainteresowania naukowe członków Pracowni obejmują zarówno twórczość dla dzieci, jak i funkcjonowanie topiki dziecka i dzieciństwa w literaturze i kulturze poszczególnych epok. Szczegółowe badania koncentrują się na następujących zagadnieniach:

 • historia, teoria i metodologia badań literatury dla dzieci i młodzieży / dziecięcej i młodzieżowej w kraju i za granicą,
 • proza inicjacyjna od XVIII wieku do współczesności,
 • poezja dla dzieci,
 • dramat dziecięcy i młodzieżowy,
 • baśń i jej kulturowe konteksty,
 • fantastyka,
 • związ­ki między litera­tu­rą dziecię­cą i młodzie­żo­wą a litera­tu­rą popular­ną,
 • historia książki dziecięcej i bibliotekarstwa dziecięcego,
 • czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży od XIX wieku po współczesność,
 • obiegi czytelnicze, krytyka literacka i życie literackie wokół literatury dziecięcej i młodzieżowej,
 • biografie czytelnicze,
 • funkcjonowanie kultury dziecięcej i młodzieżowej w internecie.

Prowadzone przez członków Pracowni badania znajdują odzwierciedlenie zarówno w inicjatywach zbiorowych – organizowanych przez Pracownię konferencjach krajowych i międzynarodowych – jak również w indywidualnych inicjatywach wydawniczych.
We współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Wydział Polonistyki prowadzi naukową serię wydawniczą pt. Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia, w której ukazują się monografie autorskie członków Pracowni oraz książki zbiorowe będące owocem między innymi konferencji organizowanych przez Pracownię.

W 2018 roku członkowie Pracowni powołali czasopismo naukowe „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”. Pierwszy numer planowany jest na rok 2019.

Kierownik

dr Weronika Kostecka

Członkowie

mgr Marta Niewieczerzał (sekretarz Pracowni)

mgr Agnieszka Dobrowolska

mgr Adam Franke
mgr Marta Jaworek
mgr Aleksandra Korczak

prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
mgr Monika Janusz-Lorkowska

dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW

mgr Katarzyna Mazur-Lejman

mgr Anna Mik

mgr Anna Perzyńska

mgr Ewelina Rąbkowska

mgr Krzysztof Rybak
mgr Maciej Skowera

dr Katarzyna Slany

mgr Karolina Stępień

dr Michał Zając

Numer gabinetu Pracowni

23